Европейската комисия сключи с България Споразумението за партньорство за новия програмен период 2014-2020 година

07 Август 2014, 1049 прочита

Европейската комисия сключи Споразумението за партньорство с България, определящо стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в странта. С днешното споразумение се открива пътят към инвестиране на общо 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сбилажване в периода 2014 – 2020 г.
В своя коментар по повод споразумението комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Днес приехме важен, стратегически инвестиционен план, който извежда България на пътя към заетост и растеж за следващите 10 години. Споразумението за партньорство отразява решимостта на ЕК и България за най-ефективно използване на финансирането от ЕС, за да могат българите да усетят ползата от тези инвестиции под формата на повишено качество на живот. Съгласно новата политика на сближаване нашите инвестиции трябва да бъдат стратегически: насочени към реалната икономика, устойчивия растеж и хората.
В гл. 3, т. 1 от Споразумението категорично са приети изготвените от българската страна предложения за прилагане на новия инструмент „Водено от общността местно развитие” /ВОМР/, включително с многофондово финансиране, чрез програмиране и прилагане на иновативни интегрирани многосекторни стратегии за местно развитие.
Като член на работната група, областния управител на област Смолян инж. Димитър Кръстанов взе ефективно участие на всички етапи при изготвянето на Споразумението за партньорство. Според инж. Кръстанов с този акт се отварят нови възможности за участие на региона в едно по-справедливо разпределение на европейските ресурси.
Финансовият инструмент ВОМР ще бъде приложен на територията на цялата страна чрез финансиране от четирите европейски фонда - Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейският социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Европейски фонд за морско дело и рибарство. Неговият индикативен бюджет за област Смолян възлиза на 157 млн. лв.