„Със знания нови - за успехи сме готови”

28 Август 2014, 1205 прочита

В Областна админинстрация – Смолян продължава реализацията на дейностите по проекта с това наименование. Той е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет” /ОПАК/, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № 13-22-69/18.02.2014 г.

Въпреки, че лятото е период на отпуски, то не се прекъсва провеждането на курсове за обучение, които са заложени по проекта. Продължават професионалните курсове на експерти от Областна админинстрация по теми от каталога на Института по публична админинстрация-София. Всички успешно преминали обученията получават удостоверение, като резултат от повишени знания и умения.
Надграждащият курс за специализирани чуждоезикови знания също продължава да се провежда в двете сформирани групи. Проведени са реални комуникации с чуждестранни партньори по проекти, с цел подобряване на уменията за международни контакти. Разговорните умения на обучаемите са демонстрирани чрез проведени презентации на английски език.
В оставащите три месеца до края на проекта предстои провеждане на обучение на целия колектив по темата „Административна етика и протокол”.
Водеща организация по проекта е Областна администрация Смолян. Продължителността на проекта е 9 месеца.