Областен съвет за развитие


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

/В сила от 31.08.2008 г., приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г.
Обн. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г./
Организация и дейност на областния съвет за развитие


Чл.61. Областният съвет за развитие съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията на областта.
Чл.62.(1) Председател на областния съвет за развитие е областният управител.
(2) При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.
(3) Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
(4) Членове на областния съвет за развитие на област София са и кметовете на райони, както и 25 представители на общинския съвет на Столичната община, определени от общинския съвет.
(5) Органите и организациите по ал.3 уведомяват председателя на областния съвет за развитие за определените за членове на съвета свои представители.
(6) Когато член на областния съвет за развитие е временно възпрепятстван да участва в работата на съвета, той може да бъде заместен от предварително определено по същия ред друго лице. В случай че посоченият заместник е изрично писмено упълномощен да участва в конкретното заседание, той притежава право на глас.
Чл. 63. Смяната на членовете на областния съвет за развитие, които са представители на общинските съвети, на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, се извършва от съответните органи по реда на тяхното определяне.
Чл. 64. По покана на председателя на областния съвет за развитие на заседанията на съвета могат да присъстват и да участват в обсъжданията с право на съвещателен глас представители на министерства и други ведомства и на териториалните им структури, на регионалния съвет за развитие, на други областни съвети за развитие от района на ниво 2, както и на физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на областта.
Чл. 65. Списъкът с поименния състав на областния съвет за развитие се предоставя на членовете на съвета, на секретариата на регионалния съвет за развитие и се обявява публично по подходящ начин.
Чл. 66. (1) По решение на областния съвет за развитие могат да се създават постоянни или временни комисии.
(2) С решението по ал. 1 се определят съставът и функциите на постоянните или временните комисии, както и срокът за изпълнение на възложените им задачи.
Чл. 67. Областният съвет за развитие:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
5. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
6. обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.
Чл. 68. Председателят на областния съвет за развитие:
1. ръководи и координира дейността на областния съвет за развитие и го представлява;
2. организира изпълнението на решенията на областния съвет за развитие;
3. организира обсъждането и съгласуването на инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
4. осигурява събирането на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
5. осигурява публичност и прозрачност на дейността на областния съвет за развитие;
6. прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
7. осигурява координация и взаимодействие с регионалния съвет за развитие, с други областни съвети за развитие, с териториалните звена на изпълнителната власт във връзка с дейността на областния съвет за развитие.
Чл. 69. (1) Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от членовете му;
3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;
4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител.
(3) Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.
(4) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване.
Чл. 70. (1) Заседанията на областния съвет за развитие са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от членовете на съвета.
(2) Решенията на областния съвет за развитие се приемат с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете.
(3) Областната стратегия за развитие се приема с мнозинство от две трети от общия брой на членовете на областния съвет за развитие.
Чл. 71. (1) Заседанията на областния съвет за развитие са открити.
(2) За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват приетите решения.
(3) Протоколът се подписва от председателя и протоколиста и се изпраща на членовете на областния съвет за развитие и на секретариата на регионалния съвет за развитие.
(4) Приетите материали от заседанията на съвета са публични и се оповестяват по подходящ начин.
Чл. 72. (1) По изключение областният съвет за развитие може да приема решения и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен с мотиви.
(2) Решението е прието, ако е подкрепено писмено без забележки от две трети от членовете на областния съвет за развитие. В случай че решението не бъде прието, то се разглежда на следващото заседание на съвета.
Чл. 73. (1) Организационно-техническото осигуряване на дейността на областния съвет за развитие се осъществява от секретар на съвета.
(2) Областният управител определя един от служителите в областната администрация за секретар на областния съвет за развитие.
(3) Секретарят на областния съвет за развитие отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, изпращането и съхранението на материалите, свързани с работата на съвета.
Чл. 74. Експертното подпомагане на дейността на областния съвет за развитие се осъществява от служители от областната администрация и от общинските администрации.
Чл. 75. (1) Средствата, необходими за дейността на областния съвет за развитие, се предвиждат по бюджета на областната администрация.
(2) Командировъчните и другите разходи, направени от членовете на съвета във връзка с тяхната дейност, са за сметка на съответната областна администрация, общините и организациите, които представляват.
(3) Председателят и членовете на областния съвет за развитие не получават възнаграждение за работата си в съвета.

Съгласно Закона за регионалното развитие / чл.22, ал.1 и ал.2 / и чл.62 и чл.65 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие се определя състава на Областния съвет за развитие:

СЪСТАВ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
Приет на заседание на Областния съвет за развитие на 14.05.2015 г., актуализиран с решение от неприсъствено заседание на Областен съвет за развитие през м. август`2017 г.
Председател :
Недялко Славов – Областен управител на област Смолян
Заместник председател:
1. Андриян Петров – Заместник областен управител;
Секретар:
инж. Момчил Караиванов – Директор на Дирекция АКРРДС

Членове :
Община Баните
Милен Белчев – Кмет на община Баните
Зорка Асенова Димитрова – Общински съветник
Община Борино
Мустафа Караахмед – Кмет на община Борино
Анелия Емилова Джебирова – Председател на Общински съвет
Община Доспат
инж. Елин Радев – Кмет на община Доспат
Красимир Лилков Красенов – Общински Съветник
Община Девин
Красимир Даскалов – Кмет на община Девин
Стоян Димитров Цветков – Общински съветник
Община Златоград
Мирослав Митков Янчев – Кмет на община Златоград
Борислав Хаджиев - Общински съветник
Община Мадан
Фахри Адемов Молайсенов– Кмет на община Мадан
Бехчет Фехриев Сираков – Председател на Общински съвет - Мадан
Община Неделино
Боян Кехайов– Кмет на община Неделино
инж. Стойко Еленов - Председател на Общински съвет - Неделино
Община Рудозем
Румен Венциславов Пехливанов– Кмет на община Рудозем
инж. Митко Младенов - Председател на Общински съвет
Община Смолян
Николай Тодоров Мелемов– Кмет на община Смолян
Мариана Георгиева Сивкова - Общински съветник
Община Чепеларе
Славка Чакърова– Кмет на община Чепеларе
Росица Валентинова Черпокова – Председател на Общински съвет
Златка Николова - Изпълнителен директор на АРО; Делегиран представител на регионалните сдружения на общините на територията на областта
Кирил Асенов - Делегиран представител на областните структури на национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите
Младен Стоянов – Представител на национално представителна работодателска организация Асоциация на индустриалния капитал
Иван Райков – Председател на Смолянска търговско промишлена палата
Димитър Петков – представител на банките
Николай Славов – Началник на отдел "Статистически изследвания - Смолян", ТСБ"Юг";
инж. Костадинка Миланова – директор на Областно пътно управление
инж. Мариан Николов – Управител на ВиК ЕООД
инж. Екатерина Гаджева – директор на РИОСВ
инж. Венцислав Фурландски – Директор на РДГ
инж. Ботьо Арабаджиев – Директор на ЮЦДП Смолян
Зоя Начева – Териториална дирекция на държавен архив, гр.Смолян
Иванка Георгиева – директор на ОД „Земеделие”, гр.Смолян
Денислав Костов – Директор на ДФ „Земеделие”, гр.Смолян
Гергана Малинова – регионално звено на МТСП, гр.Смолян
Тодор Капитанов – Председател на КНСБ, гр.Смолян
Златка Славова – Председател на Синдикален регионален съюз на КТ "Подкрепа" - Смолян.
Експертното подпомагане на дейността на Областния съвет за развитие ще се осъществява от секретариат в състав:
Жасмина Бошнакова – Гл.експерт РР
инж.Радка Тунева -Янчевска– Гл.експерт РР


Материали от неприсъствено заседание на Областен съвет за развитие- месец август`2017 г.:
Изтегли Протокол от заседанието
Изтегли Писмо-покана

Материали за областен съвет за развитие - 14.05.2015 г.:
Изтегли Протокол от заседанието.
Изтегли Списък на проекто - предложенията.

Материали за областен съвет за развитие - 18.12.2012 г.:
Изтегли АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН 2012-2013

Презентация 1
Презентация 2
Презентация 3
Презентация 4