Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси


Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Областна администрация - Смолян (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционни въпроси на територията на Смолянска област.
ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Министерски съвет.
Като консултативен и координиращ орган, ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения.


Състав на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:
Председател: Недялко Славов – Областен управител на област Смолян
Зам.председател: Андриян Петров – Заместник областен управител на област Смолян
Секретар: Елисъвета Пеева – младши експерт, отдел „Координация, административен контрол и регионално развитие”
Членове:
1. Иван Муцевски – началник на РИО на МОН Смолян
2. д-р Мими Кубатева – директор на РЗИ Смолян
3. Екатерина Гаджева – директор на РИОСВ Смолян
4. инж. Елена Хасъмова – началник на РО НСК Смолян
5. Николай Димов –директор на ОД „МВР” – Смолян
6. Сийка Иванова – директор на РДСП Смолян
7. Замфир Копчев – директор на Бюро по труда Смолян
8. Тодор Капитанов – председател на РС на КНСБ Смолян
9. Иванка Георгиева – директор на ОД „Земеделие” Смолян
10. Николай Славов – директор на ТСБ Смолян
11. Мария Семерджиева – директор на Ресурсен център Смолян
12. Росен Кичуков – секретар на община Баните
13. Музафер Ахмедов – зам.-кмет на община Борино
14. Владимир Даскалов – зам.-кмет на община Девин
15. Бисер Чаушев – зам.-кмет на община Доспат
16. Елмира Угорлиева-Пехливанова – зам.-кмет на община Златоград
17. Бисер Минчев – секретар на община Мадан
18. Светлана Марангозова – секретар на община Неделино
19. Евелин Бозов – зам.-кмет на община Рудозем
20. Момчил Николов – секретар на община Смолян
21. Боран Хаджиев – зам.-кмет на община Чепеларе
Правилник на НССЕИВ

Правилник на ОССЕИВ

Заявление за членство в ОССЕИВ към Областна администрация Смолян

Областна стратегия за интегриране на ромите в област Смолян 2012-2020