Областен съвет по сигурност
Съгласно Правилника за състава и функциите на съветите по сигурност, приет с ПМС №352 от 1997 г., за подготовка на областта за отбрана в мирно и във военно време към областния управител още в мирно време се създава Областен съвет по сигурност като съвещателен орган.
Основните задачи на Областения съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и нейните структури и по конкретно:
- за разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
- военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
- изграждане, усъвършенствуване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
- организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
- участие в подготовката на териториалната отбрана;
- организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия, крупни производствени аварии и много други.
Поименният състав на Областния съвет по сигурност се определя ежегодно със заповед на областния управител.