Областен съвет по земеделие
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ОБЛАСТ СМОЛЯНОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Правилникът урежда организацията и дейността на Областния съвет по земеделие.
Чл. 2. Областният съвет по земеделие е консултативен орган към Областен управител на област Смолян.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Чл. 3. (1) Председател на Областния съвет по земеделие е Областният управител, а негови членове са кметовете на общини от област Смолян, директорите на Областна дирекция „Земеделие”, Областна дирекция по безопасност на храните, ОД на ДФ „Земеделие”, Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян, представители на браншови сдружения и неправителствени организации, и други.
(2) На заседанията на Областния съвет по земеделие участват всички членове.
(3) На заседанията могат да се канят и други физически и юридически лица, имащи отношение към проблемите и развитието на земеделието в областта.
Чл. 4. Областният съвет по земеделие изразява становище:
1. По доклада на Областният управител за областния план за развитие на селското стопанство.
2. Изразява становище по годишния отчет за изпълнение на областния план.
3. Обсъжда плановете и инициативите на общините, сдруженията и неправителствените организации за развитие на областта.
4. Преценява направените предложения за сключване на споразумения за асоцииране с други съседни области за осъществяване на съвместни проекти.
5. Периодично обсъжда изпълнението на областния план и приема годишна програма за дейността си.
6. При необходимост създава постоянни и/или временни експертни комисии или работни групи.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ
Чл. 5. Председателят на Областния съвет по земеделие:
1. Свиква и ръководи заседанията на съвета по определен дневен ред.
2. Организира научното, експертното и информационно осигуряване на дейността на съвета.
3. Организира контрола по изпълнение на решенията.
4. Издава заповед за състава и задачите на комисиите по чл. 4, т. 6.
Чл. 6. Членовете на Областния съвет по земеделие:
1. Участват лично в заседанията и по изключение присъстват техни представители.
2. Изготвят предложения за изработване на Областен план и го внасят за разглеждане.
Чл. 7. (1) Дейността на председателя се подпомага от секретар.
(2) Организационно-техническото и финансовото обслужване на Областния съвет по земеделие е на обществени начала.
Чл. 8. (1) Дейността на съвета е съгласно приета годишна програма.
(2) Дневният ред за заседанията се подготвя от секретаря на съвета и се изпраща на членовете десет дни преди датата на провеждането му по електронна поща.
(3) Заседанията са редовни, когато в тях участват повече от половината от членовете.
(4) За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. Към протокола се прилагат материалите, които са се разглеждали.
Чл. 9. Решенията на Областния съвет по земеделие се приемат с явно гласуване и с мнозинство на повече от половината членове, присъствали на заседанието.
Чл. 10. Ръководството на Областния съвет по земеделие информира своевременно обществеността за своите действия чрез медиите или по друг подходящ начин.