Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата - област Смолян (РКСОГДР)


Съветът е консултативен орган със следните функции и задачи:
- Подпомага всички структури при изпълнение на държавната политика по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Смолян.
- Обсъжда и дава становища по проблеми, стратегии и други, касаещи охраната на горите, дивеча и рибата.
- РКСОГДР осигурява взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение към охраната на горите, дивеча и рибата.
- Оказва съдействие за регулиране взаимодействието между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори.


Състав на съвета:

Председател:
Недялко Славов - Областен управител на област Смолян
Заместник-председател:
инж. Венцислав Фурлански - Директор на Регионална дирекция по горите - Смолян
Секретар:
инж. Веселин Калфов - Главен експерт по опазване на горите в Регионална дирекция по горите - Смолян
Членове:
1. Тодор Бозуков - Заместник областен управител на област Смолян;
2. Стефка Гарова - Началник отдел „Координация, административен контрол и регионално развитие” в Областна администрация - Смолян;
3. инж. Ботьо Арабаджиев - Директор на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян;
4. инж. Сашка Иванова - Зам.-директор на Регионална дирекция по горите - Смолян;
5. инж. Светозар Мечков - Директор на ТП „Държавно горско стопанство - Борино”;
6. инж. Вергил Байкалов - Директор на ТП „Държавно горско стопанство - Доспат”;
7. инж. Съби Димитров - Директор на ТП „Държавно горско стопанство - Златоград”;
8. инж. Звездалин Бекяров - Директор на ТП „Държавно горско стопанство - Михалково”;
9. инж. Станко Делиянчев - Директор на ТП „Държавно горско стопанство - Славейно”;
10. инж. Тодор Василев - Директор на ТП „Държавно горско стопанство - Смилян”;
11. инж. Румен Комитов - Директор на ТП „Държавно горско стопанство - Смолян”;
12. инж. Захарина Бакларева - Директор на ТП „Държавно горско стопанство - Триград”;
13. инж. Анелия Почеканска - Директор на ТП „Държавно горско стопанство - Хвойна”;
14. инж. Тодор Кушлев - Директор на ТП „Държавно горско стопанство - Широка лъка”;
15. инж. Стоян Сарийски - Директор на Държавно ловно стопанство „Извора” - Девин;
16. старши комисар Николай Димов - Директор на Областна дирекция на МВР – Смолян;
17. комисар Симеон Цървуланов - Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Смолян;
18. комисар Мишо Рабишев - Директор на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Смолян;
19. Петко Джуков - Началник отдел „Рибарство и контрол” - Смолян;
20. Добринка Грибачева - Узунова - Административен съд - гр. Смолян;
21. Любен Хаджииванов - Председател на Окръжен съд - гр. Смолян;
22. Спас Динков - Зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Смолян;
23. инж. Екатерина Гаджева - Директор на РИОСВ - Смолян;
24. Таньо Караманолов - Директор офис Смолян на ТД на НАП - Пловдив;
25.           - Председател на НССНГ „Горовладелец”;
26. Андреана Андреева - Трифонова - Сдружение „Проект Родопи”;
27. Младен Ангелов – Главен експерт в отдел „Планове за управление на водите”, Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив;
28. Ралица Кукова – Директор на дирекция „Контрол”, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.
Документи:

Правилник