Областна комисия за разглеждане на промени в транспортни схеми


На основание чл. 18 от Закона за автомобилните превози е издадена Наредба № 2/15.03.2002 година, за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Съгласно чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 9 от наредбата, е съставена комисия за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на съществуващите линии от областната и републиканската транспортни схеми и откриване на нови линии (курсове), в следния състав:

Председател: Андриян Петров – заместник областен управител на област Смолян

Секретар: Димитър Кузманов – главен експерт в отдел „КАКРР” на Областна администрация Смолян

Членове:
1. Ферад Емин – заместник-кмет на община Баните;
2. инж. Осман Кафа – секретар на община Борино;
3. Стоян Рахнев – главен специалист „Контрол по стопанската дейност и общински търговски дружества”, община Девин;
4. Генка Маринова – главен експерт „Стопанска политика”, община Доспат;
5. Боряна Кюлевчиева – младши експерт „Стопански дейности”, община Златоград;
6. инж. Иван Иванов – младши експерт „Транспорт, енергетика и съобщения”, община Мадан;
7. Жана Стоянова-Русева – главен експерт „Общинска собственост, стопанска дейност и транспорт”, община Неделино;
8. Севдалин Странджалиев – директор ФСД, община Рудозем;
9. Петя Коровска – главен експерт „ОС” в община Смолян;
10. Сийка Бакалска – главен експерт „Търговия, транспорт и защита на потребителите”, община Чепеларе;
11. инж. Атанас Каварджиков – главен инспектор в Регионална дирекция „Автомобилна администрация” Смолян;
12. инж. Атанас Тодоров – началник отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в ОПУ Смолян;
13. Николай Бояджиев – изпълнителен директор на „Рожен експрес” АД Смолян и представител на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България;
14. инж. Димчо Каров – управител на Сдружението на автобусните превозвачи в област Смолян.

Комисията следва да разглежда и обсъжда предложения за промени в маршрутните разписания от областната и републиканската транспортни схеми.
Комисията заседава до четири пъти годишно и разглежда всички постъпили предложения, които се предоставят на членовете на комисията не по-късно от 14 дни преди провеждане на заседанието.
Предложенията за промени, откриване на нова автобусна линия или нов курс по съществуваща линия в областната и републиканската транспортни схеми се комплектуват съгласно изискванията на чл. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 година, за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
Кметовете на общините отправят мотивирано предложение до Областна администрация – Смолян, като прилагат проекти на нови маршрутни разписания. Всяко предложение се окомплектова с писмено съгласие от всички общини със спирки по маршрута на линията.
Комисията осъществява координацията на маршрутните разписания в областната схема. Възникналите спорове между общините при разработването на схемата се решават от областния управител.
Областната транспортна схема се утвърждава от областния управител.
НАРЕДБА 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
Изтегли NAREDBA_2_ot_15032002_g_za_usloviqta_i_reda_za_utvyrjdavane_na_transportni_shemi_i_za_osysestvqvane_.pdf
ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА на област Смолян
Изтегли от тук
РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА за област Смолян

За по-подробна информация посете сайт: www.avtogari.info