Постоянна областна епизоотична комисия (ПОЕК)


Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, към областните управители се създават постоянно действащи епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните.
Областната епизоотична комисия се свиква при неоходимост, когато се касае за появата на заразни болести по животните, с оглед предприемане на мерки за недопускане и ограничаване разпространението им на територията на област Смолян, както и мерки за ликвидиране на възникналите болести. На заседанията се разглежда епизоотичната обстановка, изпълнението на предприетите мерки и възлагане на нови мерки за профилактика и надзор на заболяванията.

Състав на постоянната областна епизоотична комисия:

Председател:
Недялко Славов – Областен управител на област Смолян
Заместник-председател:
Владимир Гърбелов – Зам. областен управител на област Смолян
Секретар:
д-р Валентина Мелемова – Началник отдел „Здравеопазване на животните” в Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян
и членове:
1. д-р Сава Бозуков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян;
2. д-р Жана Шишкова – Началник отдел „Контрол на храните” в Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян;
3. старши комисар Николай Димов – Директор на Областна дирекция на МВР – Смолян;
4. комисар Стоян Мандажиев – Директор на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Смолян;
5. д-р Мими Кубатева – Директор на Регионална здравна инспекция – Смолян;
6. комисар Симеон Цървуланов – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Смолян;
7. инж. Венцислав Фурлански – Директор на Регионална дирекция по горите – Смолян;
8. инж. Ботьо Арабаджиев - Директор на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян;
9. инж. Екатерина Гаджева – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян;
10. Иванка Георгиева – Директор на Областна дирекция „Земеделие” – Смолян;
11. инж. Атанас Ружинов - Началник на областен отдел „Автомобилна администрация” – Смолян;
12. Стефка Гарова – Началник отдел „Координация, административен контрол и регионално развитие” в Областна администрация – Смолян.