Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана


С Постановление на Министерския съвет № 111 от 26.04.2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление №121 на Министерски съвет от 2000 г., обнародвано в ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г. се създава нов член 7а.
Съгласно чл. 7а, Областният управител със заповед създава комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.
Председател на комисията е заместник областен управител, а членове - служители от областната администрация.
Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, като:
1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

Състав на комисията:

Председател: Владимир Гърбелов – заместник областен управител на област Смолян;
Членове:
1. Рада Кузманова – старши експерт „Връзки с обществеността";
2. инж. Момчил Караиванов – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост";
3. инж. Емил Миланов – началник отдел „Устройство на територията и държавна собственост”;
4. Стефка Гарова – началник отдел „Координация, административен контрол и регионално развитие”;
5. Димитър Кузманов – главен експерт, отдел „Координация, административен контрол и регионално развитие”;
6. Елица Чавдарова – главен експерт, отдел „Координация, административен контрол и регионално развитие”;
7. Елисъвета Пеева – младши експерт, отдел „Координация, административен контрол и регионално развитие”;
8. – юрисконсулт, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.
Документи:

Годишен доклад 2016

Годишен доклад 2015

Годишен доклад 2014

Годишен доклад 2013

Годишен доклад 2012

Годишен доклад 2011