Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област СмолянС П И С Ъ К
на членовете на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялко Славов - Областен управител на област Смолян
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заместник Областен управител
СЕКРЕТАР: Жасмина Бошнакова – Главен експерт Регионално развитие в Областна администрация Смолян

ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Петя Нешева - Регионален представител на Агенция за устойчиво енергийно развитие - Пловдив;
2. инж. Нели Щерева – Главен експерт Държавна собственост в дирекция АКРРДС на Областна администрация Смолян;
3. Представител на КЕЦ “EVN България - Електроразпределение ” АД, клон Смолян;
4. Представител на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район – инж.Елена Минчева;
5. Екатерина Гаджева - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Смолян;
6. Владимир Кехайов - Председател на Камарата на строителите, гр. Смолян;
7. Началник на сектор Смолян към РДНСК – Южен централен район гр. Смолян;
8. Иван Райков - председател на Смолянска търговско-промишлена палата;
9. Иво Царев - председател на Регионална стопанска камара- Смолян;
10. инж. Гавраил Даракчиев - председател на секция „Отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника” в Областна колегия - Смолян към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;
11. инж. Георги Кабасанов – Председател на Регионалната колегия на Камара на инженерите на инвестиционното проектиране в Смолян;
12. арх. Христо Караянков - председател на Регионална колегия - Смолян на Камарата на архитектите в България;
13. инж.Мариан Николов - Управител на Вик ЕООД
14. Николай Славов – Началник на отдел "Статистически изследвания - Смолян", ТСБ"Юг";
15. Златка Николова - Изпълнителен директор на АРО
16. Милена Пенчева – Главен експерт в Дирекция „ Строителство, инфраструктура и околна среда” - представител на община Смолян;
17. инж.Иван Иванов – Мл.експерт „Транспорт, енергетика и съобщения” - представител на община Мадан;
18. Алтимир Балев – Гл. специалист „ЕЕ и ИК”- представител на община Рудозем;
19. Юлия Ушева – Главен експерт „Екология и проекти” - представител на община Златоград;
20. Незиха Велиева - Зам. кмет на община Борино - представител на община Борино;
21. Ферад Емин – Директор на Дирекция по европейски проекти - представител на община Баните;
22. инж. Лазар Карамитев - Главен експерт "Контрол по строителството" - представител на община Чепеларе;
23. Здравко Димитров – Зам. кмет в община Неделино;
24. инж.Николай Велинов – Началник отдел „ТСУ и ОС” - представител на община Доспат;
25. Златка Устабашиева – Гл.експерт „Зелена система и екология” - представител на община Девин

Презентация от заседание на ОСУЕР от 23.02.2017 г.

Информация

Отчет ЕЕ на сгради собственост на Областна администрация Смолян

Правилник

Презентация 2016

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

Презентация 4

Презентация 5