Звено за координация, мониторинг и оценка на ОСРСУ


На основаниe чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с т. 6.3 от приетата от Областния съвет за развитие с Протокол №1/28.10.2010 г., Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Смолян /2011-2015 г./, е утвърден и актуализиран състава на Звеното за координация, мониторинг и оценка на ОСРСУ, в следния вид:

1. Председател
Андриян Петров – заместник областен управител

2. Координатор
Сийка Иванова – директор на РДСП Смолян

3. Членове:

Основен състав:
1. Елица Чавдарова - главен експерт в Областна администрация Смолян
2. Цеца Железчева Данчева - главен експерт ЗД в РДСП Смолян
3. Светла Асенова -главен специалист СП в РДСП Смолян
4. Йорданка Милушева – координатор за област Смолян по проект «Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище»
5. Мария Чиновска - координатор за област Смолян по проект «Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище»

Разширен състав:
1. София Сиракова – директор на ДСП Смолян
2. Диляна Борисова – директор на ДСП Девин
3. Минка Добрева – директор на ДСП Мадан
4. Дора Бабачева – директор на ДСП Златоград
5. Снежана Дурсева - младши експерт по анализ на информацията към РИО на МОН Смолян
6. Евелин Бозов – зам. -кмет на община Рудозем
7. Елмира Угорлиева – Пехливанова – зам.-кмет на община Златоград
8. Инж. Осман Кафа – секретар на община Борино
9.Инж. Веселин Калфов – главен експерт «Образование, култура, младежки и социални дейности, програми и проекти» в община Доспат
10.Капка Бешева – Рахнева – директор на дирекция «Европейски фондове и програми.Туризъм и хуманитарни дейности» в община Девин
11. Миглена Ангелова - Атанасова – началник отдел «ОКЗССМД» в община Мадан
12. Петя Узунова – главен експерт «Социална политика и здравеопазване» в община Чепеларе
13. Севда Биринджиева - старши експерт „Хуманитарни дейности” в община Баните
14.Любка Бадева – началник отдел «Социална политика и здравеопазване» в община Смолян
15.Светлана Марангозова – секретар на община Неделино.
16. Марияна Николова Иванова – представител на «Регионално дружество за заетост и структурно развитие» ООД – гр. Смолян
17.Силвия Нягулова Младенова – представител на сдружение «Развитие ХХІ век» - гр. Смолян
18. Сийка Александрова Сиракова - представител на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Смолян