Областен съвет за култура


П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА КУЛТУРА
КЪМ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) С този правилник се уреждат функциите, състава, структурата и организацията на дейността на Областния съвет за култура, наричан за краткост „Областния съвет“, като експертен, консултативен и координиращ орган към Областен управител на област Смолян.

Чл. 2. Областният съвет за култура подпомага областния управител при провеждане на държавната политика в сферата на културата на територията на област Смолян.

Чл. 3. Областният съвет осъществява своята дейност за постигане на следните основни цели:
1. Да съдейства за създаването и осъществяването на дългосрочна стратегия за развитие на културата в област Смолян;
2. Да подпомага обогатяването и съхраняването на историческата памет и културното наследство в областта;
3. Да съдейства за запазване и съхраняване на мрежата от културни институции;
4. Да подпомага продължаването на реформите в сферата на културата за създаване на оптимална и общодостъпна среда за достъп;
5. Да съдейства за повишаване качеството на културните институти в областта.
6. Да създава условия за широк обществен дебат по въпросите на културата.
7. Съдейства и ежегодно отчита достъпа до култура на децата и учениците от обл. Смолян


Раздел ІІ
ФУНКЦИИ, СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА КУЛТУРА

Чл. 4. Областният съвет за култура:
1. Осъществява дейността си съгласно законите на страната и в рамките на провежданата национална културна политика;
2. Оказва помощ на държавните и общински органи, както и на културните институции за осъществяване на местната културна политика и/или за решаване на възникнали проблеми;
3. Сътрудничи и координира дейността си с държавните органи и органите на местното самоуправление, със сдруженията на дейците на културата и изкуствата, с юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза и работещи по етническите и интеграционни въпроси, с военно-патриотичните съюзи, с регионалните структури на синдикатите, както и с физически и юридически лица, развиващи дейност в сферата на културата;
4. Съдейства за развитие на културния обмен.

Чл. 5.(1) Областният съвет за култура се състои от председател, заместник-председатели, секретар, членове.
(2) При необходимост Областният съвет може да учреди постоянни комисии за култура, временни комисии или работни групи от своя членски състав.
(3) Председател на Областния съвет и на постоянните комисии е областният управител.
(4) Заместник-председател на Областния съвет и на постоянните комисии е заместник областния управител, отговарящ за културата.
(5) Секретарят е служител на областната администрация.
(6) Членовете на Областният съвет по култура са:
1. Кметовете на общини или представители на общините от област Смолян, посочени от общинските ръководства;
2. ръководителите на общинските и регионални културни институти, РУО към МОН;
3. местните дружества на художниците и писателите и др.;
4. представители на други организации, посочени от областния управител;
5. отделни дейци на културата, посочени от областния управител;
6. регионалните структури на синдикатите;
7. народните читалища и читалищните сдружения от област Смолян.
(7) Към Областният съвет се сформира Обществен съвет на посланиците на добра воля, който включва изявени творци с местно, национално или международно значение, декларирали желание да работят за популяризиране дейностите на областния съвет.


Раздел ІІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ

Чл. 6.(1) Областният съвет за култура и постоянните комисии се свикват по необходимост, най-малко два пъти в годината.
(2) Предложението за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете най-малко 7 (седем) работни дни преди датата на заседанието.

Чл. 7.(1) Заседанията на Областния съвет са редовни и извънредни.
(2) Редовните заседания се свикват от председателя, а извънредните – от председателя или от 1/3 от общия брой на членовете на Съвета или на комисиите.
(3) Заседанията се считат редовно проведени, ако на тях присъстват повече от половината от членовете.
(4) При липса на кворум заседанието се провежда след 1 (един) час с дошлите на заседанието членове.
(5) На заседанията могат да бъдат канени представители и на други държавни или местни органи и институции, на юридически лица, както и физически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси.
(6) Организационно-техническото обслужване на заседанията се осигурява от областна администрация.

Чл. 8. Председателят на Областния съвет за култура:
(1) представлява Областния съвет;
(2) утвърждава със заповед неговия състав;
(3) свиква и ръководи работата на Областния съвет и на комисиите по определен дневен ред;
(4) организира научното, експертното и информационно осигуряване на дейността на Съвета и на комисиите;
(5) подписва протоколите и документите от заседанията;
(6) организира изпълнението на решенията.

Чл. 9. Заместник-председателя на Областния съвет подпомага дейността на председателя и го замества в негово отсъствие.

Чл. 10. Секретарят на Областния съвет:
(1) организира подготовката на заседанията на Съвета и на постоянните комисии;
(2) изпраща дневния ред на заседанията на членовете;
(3) за всяко заседание съставя протокол, като към него прилага материалите, които са разглеждани на заседанието;
(4) съхранява документацията на Областния съвет.

Чл. 11. Членовете на Областния съвет:
(1) участват лично в заседанията и по изключение присъстват техни представители;
(2) приемат дневния ред на заседанията, като всеки член може да прави предложение за допълнение или промени в дневния ред, включително на самото заседание;
(3) изразяват становища, съображения и предложения по разглежданите въпроси;
(4) осигуряват необходимата за дейността на Областния съвет и на комисиите информация и експертна помощ в рамките на тяхната компетентност;
(5) участват в изготвянето на програмни документи и отчети.

Чл. 12.(1) Областният съвет за култура и комисиите приемат решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство от повече от половината от присъстващите на заседанията членове.
(2) Приемането на правилника за дейността на Областният съвет за култура, както и предложенията за неговото изменение и допълнение, става с квалифицирано мнозинство от 2/3 от броя на присъстващите на заседанието членове.

Чл. 13. (1) Протоколите от заседанията на Областния съвет и на комисиите се подписват от председателя и от секретаря.
(2) Протоколите се представят на всички членове на Областния съвет за сведение и за изпълнение на взетите решения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник е съобразен с разпоредбите на Устройствения правилник на областните администрации (приет с ПМС № 121 от 05.07.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 23 от 14.03.2014 г.)
§2. Настоящият правилник е приет на заседание на Областния съвет за култура към областния управител, проведено на 11/02/2016 г. и влиза в сила в деня на утвърждаването му.