Областна комисия „Военни паметници“


Координацията по въпросите на издирването, проучването, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници в страната се осъществява от областна комисия „Военни паметници“ към областния управител.

Областната комисия „Военни паметници“ се състои от председател, заместник-председател и членове: директора на съответния исторически музей, началника на отдел „Култура“ в съответната община, по един представител от военно-патриотичните съюзи в страната, с които Министерството на отбраната има сключено споразумение, и представител на Министерството на отбраната.
Председател на областната комисия „Военни паметници“ е областният управител, а заместник-председател на комисията - заместник-областният управител. Секретар на комисията е ръководителят на звеното „Отбранително-мобилизационна подготовка“ в областната администрация.

Организирането, разпределението и извършването на дейността на областната комисия се осъществяват по общи правила, съгласувани с министъра на отбраната.

Областен регистър на военните паметници