Комисия за разглеждане на документи по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица


Искане за обезщетение по закона се предявява пред областния управител по последния постоянен адрес на репресираното лице.

Областният управител се произнася с мотивирана заповед по основателността на искането след събиране и преценка на представените доказателства относно вида, характера и продължителността на репресията, както и качеството „правоимащо лице“.

Областният управител изплаща на правоимащото лице еднократно парично обезщетение въз основа на заповедта, с която искането е уважено. Обезщетението се изплаща от държавния бюджет.