Областна комисия по заетост


Държавната политика по заетостта и обучението на възрастни по региони се осъществява от областните администрации, органите на местно самоуправление съвместно с териториалните поделения на Агенцията по заетостта, териториалните поделения на министерства, организации и социалните партньори.

При осъществяване на дейността си комисията по заетостта към областния съвет за развитие се съобразява с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

Областният управител осигурява координация между националните и местните интереси по въпросите на заетостта при разработването и изпълнението на областни стратегии за развитие и намаляване на безработицата и осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация.

Комисията по заетостта към областния съвет за развитие е постоянно действащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище.

Членовете на комисиите по заетостта и на съветите за сътрудничество към поделенията на Агенцията по заетостта контролират и наблюдават процесите при реализацията на програмите и мерките в сферата на заетостта.


Председател:
Недялко Славов – областен управител на област Смолян.

Заместник председател:
Андриян Петров – заместник областен управител на област Смолян.

Секретар:
Елица Чавдарова – главен експерт „ТЕСДБ” в областна администрация Смолян.

и членове:

1. Мария Георгиева - директор на дирекция “Регионална служба по заетостта”- Пловдив
2. Замфир Копчев - директор на дирекция “Бюро по труда” – Смолян.
3. Димитър Алендаров - директор на дирекция “Бюро по труда” – Златоград.
4. Веска Павлова - директор на дирекция “Бюро по труда” – Мадан.
5. Бисер Трифонов - директор на дирекция “Бюро по труда” – Девин.
6. Иван Муцевски – началник на “Регионален инспекторат по образование”– Смолян.
7. Тодор Капитанов – председател на РС на КНСБ - Смолян
8. Златка Славова – председател на СРС на КТ “Подкрепа” - Смолян.
9. Инж. Емилия Даракчиева – в.и.д. директор на "Инспекция по труда" - Пловдив, отдел Смолян.
10. Златка Николова – изпълнителен директор на „Асоциация на родопските общини” – Смолян.
11. Марияна Иванова - ръководител на „Съюза на българските дружества за заетост и структурно развитие” - Смолян.
12. Сийка Иванова - директор на РД “Социално подпомагане” - Смолян.
13. Николай Славов – директор на „Териториално статистическо бюро” - Смолян.
14. Евелина Кадиева – зам.-кмет на община Баните.
15. Инж. Осман Кафа – секретар на община Борино
16. Капка Бешева – Рахнева - директор на дирекция „Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности” в община Девин.
17. Бисер Чаушев - зам.-кмет на община Доспат.
18. Елмира Угорлиева - зам.-кмет на община Златоград.
19. Бисер Минчев – секретар на община Мадан.
20. Величко Йорданов – главен експерт “ОЕП” в община Неделино.
21. Евелин Бозов - зам.-кмет на община Рудозем.
22. Валентина Василева - директор „Обществени дейности и заетост” в община Смолян.
23. Катя Стайкова - секретар на община Чепеларе.
24. Кирил Асенов – представител на „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България” – гр. Смолян.
25. Галина Чакърова – представител на „Асоциация на индустриалния капитал в България”