Община Неделино


ул. "Александър Стамболийски" №104, 4990 Неделино, България

Телефон: +359/3072/92 92

Факс: +359/3072/92 24
e-mail: oba_nedelino@abv.bg

www.nedelino.bg

Стратегически проекти и възможности за чуждестранни инвестици


В общината се реализират проекти в областта на инфраструктурата. Четири са проектите в областта на водоснабдяването, един от които, "Водоснабдяване на с. Еленка". Реализиран е и проект във връзка с осъвременяването на технологията по сметосъбиране. Стартира изпълнението на проект за ремонт н апокривната констрекция в СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"-гр.Неделино. Започва и изграждането на част от Главен колектор 11 и допълнителни съоръжения - гр.Неделино. По програма ФАР е реализиран проектът "Изграждане на информационен център за Родопска култура" в гр.Неделино и Проект "Източните Родопи - съжителство на Тракийска култура, Християнство и Ислям".