Административни услуги - дирекция АКРРДСЗвено
Наименование на услугата
Информация
Образец
Държавна собственост Отдаване под наем на имоти за здравни, образователни и хуманитарни дейности без търг
365470.doc
Държавна собственост Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени Актове за държавна собственост
717117.doc
940762.doc
Държавна собственост Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка
724897.doc
840836.doc
Държавна собственост Отписване от актовите книги на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционни закони
203786.doc
238168.doc
Държавна собственост Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост
867033.doc
409215.doc
Държавна собственост Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества
763369.doc
911082.doc
Държавна собственост Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините
696270.doc
549050.doc
Държавна собственост Отписване от актовите книги на имоти възстановени с решение на поземлена комисия
204338.doc
831174.doc
Държавна собственост Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план
831492.doc
663810.doc
Държавна собственост Отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение
391060.doc
143496.doc
Държавна собственост Отписване от актовите книги на реституирани имоти със заповед на кмета на община
279326.doc
230385.doc
Държавна собственост Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор от Областен управител
239583.doc
905549.doc
Държавна собственост Издаване на удостоверения при продажба на съсобствен имот
789812.doc
965934.doc
Държавна собственост Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост
349580.doc
161951.doc
Държавна собственост Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
728865.doc
739188.doc
Държавна собственост Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
608004.doc
337200.doc
Държавна собственост Издаване на решения за обезщетяване по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Държавна собственост Изготвяне на експертизи за оценка на дължимото обезщетение по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Държавна собственост Издаване на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
818455.doc
537069.doc
313.doc
spravka.doc
Държавна собственост Издаване на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
662949.doc
400616.doc
313.doc
spravka.doc
Държавна собственост Издаване на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
976309.doc
439335.doc
Държавна собственост Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
672259.doc
Държавна собственост Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти - частна държавна собственост на юридически лица и др. организации на бюджетна издръжка
685451.doc
Държавна собственост Предоставяне на помещения –частна държавна собственост за нуждите на регионалните ръководства на политическите парти
879066.doc
Държавна собственост Настаняване под наем в държавни жилища, ателиета и гаражи
692288.doc
Държавна собственост Отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост чрез търг
575176.doc
Държавна собственост Продажба на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка до 10 000 лв., чрез търг
209467.doc
Държавна собственост Продажба на държавна земя – частна държавна собственост на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда изградена върху нея, без търг
572345.doc
Държавна собственост Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи на граждани, настанени в тях по административен ред.
821863.doc
Държавна собственост Замяна на имоти – частна държавна собственост с имоти, собственост на физически или юридически лица с данъчна оценка на държавния имот под 500 000 лв.
707570.doc
Държавна собственост Доброволна делба на съсобствен имот между държавата и физически или юридически лица
857282.doc
Държавна собственост Продажба на обекти – частна държавна собственост, предоставени за управление на МО, МВР и други държавни предприятия, образувани по реда на чл.62, ал.3 от ТЗ
464997.doc
Държавна собственост Учредяване право на надстрояване и пристрояване върху съществуваща сграда, изградена върху държавна земя
927930.doc
Държавна собственост Учредяване право на строеж, чрез търг
790760.doc
Държавна собственост Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост
499198.doc
254943.doc
Държавна собственост Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижим имот
251344.doc
932122.doc
Координация и административен контрол Утвърждаване на Областна транспортна схема разписания на междуобщински транспортни линии в областта
223482.doc
Координация и административен контрол Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема
942020.doc
Координация и административен контрол Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение на съществуваща линия от ТС без конкурс за срок не повече от 6 месеца
807517.doc
Регионално развитие и териториално устройство Одобряване на районна устройствена схема, която засяга територията на една област
574532.doc
Регионално развитие и териториално устройство Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни имоти, стопанисвани от областния управител
637149.doc
Регионално развитие и териториално устройство Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общинския съвет, на проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и на други общи устройствени планове
945314.doc
Регионално развитие и териториално устройство Приемане от областния експертен съвет по решение на общинския съвет на проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 и за други подробни устройствени планове
790509.doc
Регионално развитие и териториално устройство Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
649772.doc
Регионално развитие и териториално устройство Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
539058.doc
Регионално развитие и териториално устройство Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
925473.doc
Регионално развитие и териториално устройство Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
190404.doc
Регионално развитие и териториално устройство Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
203444.doc
Регионално развитие и териториално устройство Разглеждане на искания за изплащане на обезщетение по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лицаи Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Регионално развитие и териториално устройство Одобряване на плановете за земите по §4-§4л от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /земеделските земи, предоставени за ползване по силата на актове на НС, ДС и МС/
392621.doc
Регионално развитие и териториално устройство Одобряване на инвестиционен проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от Закона за устройство на територията
321255.doc
Регионално развитие и териториално устройство Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж по чл. 145, ал. 5 и заснемане за узаконяване по § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
120643.doc
Регионално развитие и териториално устройство Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 3 от закона и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията
783006.doc
Регионално развитие и териториално устройство Издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 3 от Закона за устройство на територията
159799.doc
Регионално развитие и териториално устройство Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от Закона за устройство на територията
852317.doc
Регионално развитие и териториално устройство Презаверяване на разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от Закона за устройство на територията
177789.doc
Регионално развитие и териториално устройство Издаване на акт за узаконяване по реда на § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
315621.doc