Област Смолян


Обща информация и инфраструктура


Територия- 3 231.8 кв.км.
Брой общини- 10
Брой жители – 135 029
Областен център- гр. Смолян

Смолянска област е разположена в Южна България в централната част на Родопите, на територия от 323.8 кв. км. Или 2,9% от територията на страната. Тя има обща граница с областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград, като на юг регионалната граница съвпада с държавната граница с Република Гърция.
Върху голяма част от територията се простират гори – 2531 хил. дка. (70%), а земеделските земи заемат 825 хил. дка. (25%). Средногодишната температура в областта варира от 5 0 С. Надморската височина на областта е от 600 до 2191 м. най-висок връх е Перелик-2191 м.
В административно отношение областта обхваща 10 общини, които се различават значително по площ, инфраструктура и социално икономически показатели. Най-голяма е община Смолян с население 46 323 души, а най-малка-община Борино с население 4 588 души.
Съществува сравнително добре изградена пътна мрежа. Нейната гъстота е малко под средната за страната-0,333 км./кв. км.
Разширяването и модернизацията на второкласен път ІІ-86, като част от транспортния коридор Никопол-Плевен-Пловдив-Смолян-Рудозем-граница с Гърция е важна потенциална възможност за икономическото и социално развитие на областта.
ЖП транспорт на територията и не съществува. По-голяма част от общините в областта са отдалечени от функциониращата ЖП мрежа на разстояние 60 и повече км.

Електроенергийната система в областта е добре развита и оразмерена да поеме много голямо натоварване, което би улеснило бъдещи консуматори и би стимулирало икономическото развитие и трансгранично сътрудничество; Техническото състояние на използваните съоръжения е добро.
Природните условия на Западните Родопи и в частност на Смолянска област създават условия за развитие и използване на нетрадиционни източници на енергия-геотермалната, вятърната и слънчевата за задоволяване на местни нужди от топла вода, отопление и електроенергия.
Територията на областта разполага с добри в количествено отношение водоизточници. Има изградена канализационна мрежа в повечето населени места.
Развитието на съобщителната система и качеството на връзките са на относително добро равнище. Телефонната плътност за Смолянска област е 32ТП/10жит., което е по-висок показател от средния за страната -30,3 ТП/жит. Голям е броят на населените места, включени в националната система за автоматично телефонно избиране-това са: Мадан, Рудозем, Баните, Доспат, Борино, Девин, Лъки, Чепеларе, Пампорово, Смолян.