Приключили проекти

16 Юни 2017, 8568 разглеждания 

"LANDSLIDE"

"GIMMIE SHELTER"

Изтегли JTI-TARGET.pdf

Изтегли ACROSSEE.pdf

Изтегли ADB_multiplatform.pdf

Проект „Със знания нови - за успехи сме готови”

Изтегли GREEN_MOUNTAIN.pdf

Проект “Знаеща и можеща администрация-залог за успехи” - ОПАК

Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” - ОПАК

Изтегли CONNECTION.pdf

Изтегли REPORT.pdf

"Епидемиологична карта на региона в мрежата" - EMN

Изтегли EMN-SEMINAR-PREZENTASII.zip

Изтегли EMN-Technical_Meeting_-_Smolyan.zip

Проект "Планински патрули - Интегрирана система за безопасност при бедствия и аварии" - SKIPASS

Изтегли информация -  SKIPASS.pdf

Изготвяне на Инвестиционна стратегия на Смолянска област за сектор вода и канализация

По Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" ("ОСПОЗ")

"Рожен: неотложни партньорски инициативи за опазване биоразнообразието и създаване на предпоставки за устойчив екотуризъм"

"Да променим пътя"

"Орфей, Родопа и Европа" (Смолянска област и ЕС)

"От сърцето на Европа до сърцето на Родопа"

РИМАДИМА

Проект "ИБИС-Интернет Бизнес Информационна Система"

"Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите"

Взаимодействие и сътрудничество за подобряване на прилагането на здравната политика към децата в област Смолян

 

Проект «Партньорство за развитие», финансиран по ОПАК, Приоритетна ос І  «Добро управление», подприоритет 1.4 «Администрацията-партньор на бизнеса»

  Водеща организация- Областна администрация Ловеч

  Обхват: 26 области в страната, 2 страни    членки на ЕС

  Начало февруари 2009 г.

  Продължителност: 12 месеца

  Обща цел - Подобряване на ефективността на управлението в областни и общински администрации чрез създаване на условия за активно прилагане на ПЧП.

 Презентация